Legal Disclaimer - Versie dd. 04/08/2023

Vene Vaat- en Longchirurgie VOF

Grootstraat 106, 3570 Alken

Ondernemingsnummer: 0739.746.249

 


1. Algemeen:

Welkom op de website van VENE: www.vene.be (hierna aangeduid als de “Website”). Hier vindt u de basisregels die uw gebruik van de Website beheersen (hierna aangeduid als de “Gebruiksvoorwaarden”). Gelieve deze door te nemen alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van deze Gebruiksvoorwaarden uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u steeds met de laatste versie akkoord gaat. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en de nieuwe gebruiksvoorwaarden zullen in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of u hinder ondervindt bij het lezen ervan, vraagt VENE u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden). De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specifieert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen, die schriftelijk overeengekomen zijn tussen VENE en de bezoeker. Deze Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op  03 augustus 2023.


2. Aard van de aangeboden informatie:

De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld “zoals zij is” en zonder garanties. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.


3. Toegestaan gebruik:

De Website mag alleen gebruikt worden op de manier die expliciet beschreven wordt in deze Gebruiksvoorwaarden.
Het recht op gebruik van de inhoud van de Website wordt u verleend op voorwaarde dat u de inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen respecteert en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan de inhoud vergezeld gaat, of die anderszins op deze Website staan vermeld.
Het is uitdrukkelijk verboden om (i) de Website (en haar inhoud) te gebruiken voor onwettige doeleinden en (ii) fouten op de Website al dan niet gekend door VENE, te gebruiken voor eigen voordeel of dat van derden.


4. Aansprakelijkheden:

VENE levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal VENE proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt VENE u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden).
VENE spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. VENE kan evenwel niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. De beschikbaarheid van de Website kan getroffen worden door talrijke factoren waarover VENE geen controle heeft. Om deze redenen kan VENE u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.
VENE is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies,  verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). VENE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd op de Website door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door VENE te corrigeren. Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van VENE voor opzet of bedrog uit.


5. Links naar websites van derde partijen:

Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover VENE geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. VENE is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door derde partijen. VENE biedt geen enkele garantie voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, of over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.


6. Intellectuele eigendom:

Alle onderdelen van de Website, zoals onder andere het logo, de naam, de teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden, lay-out zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. VENE is de enige eigenaar of licentienemer van deze intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders vermeld. Elke vorm van kopiëren, reproduceren, meedelen, imiteren of enig ander gebruik, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van VENE. De inhoud van de Website die publiek beschikbaar is mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gedownload, verzonden, gecatalogiseerd en gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, voor referentiedoeleinden en op elke manier die de bekendheid van de Website en VENE op een positieve manier vergroot, inclusief via sociale netwerken, op voorwaarde dat elke representatie een duidelijke verwijzing naar de Website en VENE bevat. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor VENE om deze representatie op elk moment onmiddellijk te beëindigen.


7. Bescherming van de persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens die VENE verzamelt via de Website worden verwerkt conform de privacy verklaring. De gegevens die u meedeelt via uw gebruik op de Website zijn vertrouwelijk. VENE is verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de (i) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).


8. Toepasselijk recht en rechtbank:

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van VENE, tenzij de wet dwingend de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.


9. Divers:

Indien enig deel of enige clausule van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de Gebruiksvoorwaarden begrepen zijn. Elke ongeldige of onafdwingbare clausule zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die, in zover dit kan, het dichtst benadert wat VENE in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefde.


10. Contact:

Indien u nog verdere informatie wenst of opmerkingen heeft, gelieve VENE dan te contacteren op:
–    Per post: VENE Vaat- en Longchirurgie VOF, Grootstraat 106, 3570 Alken
–    Per mail: info@vaatcentrumvlk.be